WETTELIJKE INFO

Off

WETTELIJKE INFORMATIE

DIRECTEUR PUBLICATIE

Bruno Blin Président Renault Trucks SASU

Renault Trucks 99, route de Lyon 69806 Saint Priest Cedex – France

Renault Trucks SASU Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de 50 000 000,00 Euros RCS Lyon 954 506 077 - Identifiant TVA FR 61 954 506 077

99 route de Lyon - 69800 Saint Priest - France Téléphone: +33 (0)4 69 09 60 00

 

Het gebruik van de site www.renault-trucks.com is onderworpen aan het Franse recht.

Renault Trucks SASU heeft deze website ontwikkeld ten behoeve van educatie-, persoonlijke informatie- en communicatiedoeleinden. U kunt op uw gemak door deze Site bladeren en u bent bevoegd om de verstrekte gegevens op deze site uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik over te nemen, mits alle opgenomen vermeldingen met betrekking tot de reproductie en het intellectueel eigendom worden gerespecteerd. Het is echter verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Renault Trucks SASU de gegevens van de Site te distribueren, wijzigen, verzenden of gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen, met inbegrip van de tekst, afbeeldingen, animaties en geluidsfragmenten. De toegang tot de site en het gebruik ervan zijn eveneens onderworpen aan de onderstaande voorwaarden (de “Algemene voorwaarden”), met inachtneming van alle wettelijke bepalingen die van toepassing zijn. Het bezoeken van en bladeren door de Site houdt in dat de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk worden aanvaard en dat wordt erkend dat deze voorrang hebben op alle andere overeenkomsten tussen de gebruiker en Renault Trucks SASU.

ALGEMENE VOORWAARDEN

1) De inhoud van de website, ongeacht de aard ervan (in het bijzonder foto’s, video’s, teksten, logo’s, afbeeldingen enz.), is beschermd door intellectuele eigendomsrechten waarvan Renault Trucks eigenaar is of waarvoor Renault Trucks licentiehouder is

2) Renault Trucks SASU streeft ernaar om uitsluitend exacte en actuele informatie op de Site te publiceren; in dit kader wordt echter geen enkele garantie door Renault Trucks SASU gegeven en kan zij evenmin verantwoordelijk worden gehouden voor fouten of weglatingen die van invloed zijn op de inhoud van de Site.

DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDT IN ONGEWIJZIGDE STAAT VERSTREKT. DEZE DIENT SLECHTS TER INDICATIE, IS NIET CONTRACTUEEL BINDEND EN KAN NIET ALS ADVIES WORDEN AANGEMERKT.

Renault Trucks SASU behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op de website zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of te corrigeren; Renault Trucks SASU, leden van zijn dealernetwerk of medewerkers kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. Renault Trucks SASU kan in geen geval garanderen dat de informatie volledig is en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, weglatingen of typefouten, evenals schade die het gevolg is van onbevoegde binnendringing door een derde die tot wijziging van de op de site beschikbaar gestelde informatie leidt.

Renault Trucks SASU KAN IN GEEN GEVAL JEGENS EEN DERDE AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGERLEI DIRECTE, INDIRECTE, SPECIFIEKE SCHADE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE OF ANDERE WEBSITES DIE DOOR HYPERLINKS VANAF DEZE WEBSITE TOEGANKELIJK ZIJN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT FINANCIËLE OF COMMERCIËLE SCHADE EN HET VERLIES VAN PROGRAMMA’S OF GEGEVENS IN UW INFORMATIEBEHEERSYSTEEM OF ANDER SYSTEEM, ZELFS ALS RENAULT TRUCKS UITDRUKKELIJK OP HET RISICO VAN DERGELIJKE SCHADE IS GEWEZEN.

Renault Trucks SASU kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het oneigenlijk of ander gebruik van deze voorwaarden dat inbreuk maakt op enig recht van een derde partij.

Renault Trucks SASU verstrekt geen enkele garantie of verklaring van welke aard dan ook voor alle andere websites waartoe u via deze site toegang hebt. Garanties en/of verklaringen worden uitsluitend om praktische redenen gegeven en houden in geen geval in dat Renault Trucks SASU enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke andere websites aanvaardt.

De gegevens van deze website kunnen koppelingen en verwijzingen naar o.a. producten en services van Renault Trucks SASU bevatten die niet in uw land aanwezig of verkrijgbaar zijn. De juistheid ervan kan dus niet worden gegarandeerd. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Renault Trucks SAS voornemens is dergelijke producten, services enz. in uw land te introduceren. Neem voor meer informatie over de beschikbare producten, services enz., of voor het bestellen ervan, contact op met uw lokale wederverkoper.

3) Elke vorm van communicatie of informatie die door gebruiker naar de site wordt verstuurd, hetzij via e-mail of op andere wijze, met inbegrip van gegevens, opmerkingen en suggesties, zullen als niet-vertrouwelijk en niet-beschermd door enig eigendomsrecht worden beschouwd. Al het materiaal dat wordt verzonden of doorgegeven kan daarom voor elk doel door Renault Trucks SASU en haar filialen worden gebruikt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot reproductie, openbaarmaking, verzending, publicatie en verspreiding. Bovendien kan Renault Trucks SASU vrij gebruik maken van alle ideeën, concepten, kennis en technieken die een gebruiker naar de site heeft gestuurd, en deze voor alle doeleinden toepassen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de ontwikkeling, productie en marktintroductie van producten waarbij gebruik wordt gemaakt van de betreffende informatie.

4) De afbeeldingen van personen of locaties die op de Site worden getoond, zijn eigendom van Renault Trucks SASU, of worden gebruikt met diens toestemming. Gebruik van deze afbeeldingen door de gebruiker of andere personen is verboden, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel in deze Algemene voorwaarden of in de tekst op de site staat vermeld. Elk ongeoorloofd gebruik van de beelden kan een schending betekenen van de wetgeving en voorschriften die van toepassing zijn op auteursrecht, merkenrecht, bescherming van de privacy, publiciteit en communicatie.

5) De handelsmerken, logo’s en merktekens (samen de “Merken”) op deze site zijn al dan niet handelsmerken die toebehoren aan Renault Trucks en andere rechtspersonen. Niets op deze Site mag worden geïnterpreteerd als een overdracht, in welke vorm dan ook, van een licentie of het recht om een of meerdere van de Merken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar(s) te gebruiken. Elk gebruik van de Merken of andere informatie op de site is strikt verboden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt toegestaan door deze Algemene voorwaarden. Renault Trucks SASU waarschuwt dat het zijn intellectuele eigendomsrechten zal afdwingen met alle wettelijke middelen waarover zij beschikt, met inbegrip van gerechtelijke stappen.

Renault Trucks SASU heeft niet alle websites gecontroleerd die met deze website zijn gekoppeld en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud ervan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het bezoek aan pagina’s buiten deze site of een willekeurige andere site.

6) Renault Trucks SASU behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment aan te passen en te actualiseren. Deze aanpassingen en updates zijn van toepassing op de gebruiker, die daarom regelmatig dit onderdeel moet raadplegen om de voor hem geldende Algemene voorwaarden te controleren.

CREDITS

INSIGN

Concept, design

Paris, Lyon - France

www.insign.fr

 

ACTENCY

Development

Strasbourg, Paris, Lyon - France

www.actency.fr

 

RENAULT TRUCKS MEDIACENTER

Photographic credits

www.mediacenter.renault-trucks.com

 

VOLVO GROUP IT

Web hosting